All posts by mordimer

Management Forum, no. 5

Management Forum 5

Ewa Głuszek, Grzegorz Bełz

 

W poszukiwaniu kontekstu odnowy strategicznej: czy wielkość i wiek przedsiębiorstwa mają znaczenie?
Author: Katarzyna Bratnicka


Wizualizacje Big Data w identyfikacji problemów zarządzania
Author: Mikołaj Pindelski, Rafał Mrówka


Problem doskonałości zarządzania projektami organizacyjnymi
Author: Jan Skalik


Kulturowe manifestacje rutyn organizacyjnych
Author: Sylwia Stańczyk


Wielopoziomowa selekcja jako optyka organizacyjnej (ko)ewolucji
Author: Ewa Stańczyk-Hugiet


Wykorzystanie metody DEMATEL w budowaniu konkurencyjności
Author: Łukasz Wawrzynek


Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech
Author: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Management Forum, no. 4

Management Forum 4

Grzegorz Bełz, Adela Barabasz

 

Reformy corporate governance po kryzysie finansowym
Author: Maria Aluchna


Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu
Author: Beata Skowron-Mielnik


Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y
Author: Maria W. Kopertyńska, Krystyna Kmiotek


Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu
Author: Katarzyna Gadomska-Lila


Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Author: Maja Sajdak


Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań
Author: Joanna Kacała, Andrzej Michaluk

Management Forum, no. 3

Management Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

 

Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości
Author: Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak, Kazimiera Graca


Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji
Author: Kazimierz Jaremczuk


Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza
Author: Agnieszka Ignyś


Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana
Author: Elżbieta Kowalczyk


Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian
Author: Beata Krawczyk-Bryłka


Nowa usługa serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przykład dobrych praktyk w obszarze innowacji
Author: Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Michał Zadwórny, Bartosz Klinowski

Management Forum, no. 2

Management Forum 2

Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic

 

Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw – społeczna efektywność organizacji
Author: Przemysław Zbierowski


Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji
Author: Piotr Kordel


Badania uniwersyteckie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych
Author: Małgorzata Wachowska


Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu
Author: Arkadiusz Kawa


Zarys modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem reputacji
Author: Ewa Głuszek


Identyfikacja i kształtowanie kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami jako mechanizm zapewnienia doskonałości w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
Author: Małgorzata Dolata

Management Forum, no. 1

Management Forum 1

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

 

Między ideałem a realnością, czyli w poszukiwaniu doskonałości
Aurhor: Adela Barabasz


Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji
Aurhor: Elżbieta Chwalibóg


Doskonałość jako źródło porażek organizacji
Aurhor: Szymon Cyfert


Problem jakości w kształtowaniu poziomu doskonałości w zarządzaniu projektami IT
Aurhor: Aleksy Strzelczyk


Liczby, dane, fakty – czyli przewaga metodyk w doskonaleniu organizacji
Aurhor: Łukasz Wawrzynek


Mierniki efektywności form podnoszenia kompetencji pracowników wraz z uwzględnieniem ich występowania w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku
Aurhor: Joanna Żukowska

Management Forum

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2019
Issue: vol. 7, no. 1
e-ISSN: 2392-0025
No. of page: 63
Size: B5