Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Management Forum, nr 5

Management Forum 5

Ewa Głuszek, Grzegorz Bełz

 

W poszukiwaniu kontekstu odnowy strategicznej: czy wielkość i wiek przedsiębiorstwa mają znaczenie?
Autor: Katarzyna Bratnicka


Wizualizacje Big Data w identyfikacji problemów zarządzania
Autor: Mikołaj Pindelski, Rafał Mrówka


Problem doskonałości zarządzania projektami organizacyjnymi
Autor: Jan Skalik


Kulturowe manifestacje rutyn organizacyjnych
Autor: Sylwia Stańczyk


Wielopoziomowa selekcja jako optyka organizacyjnej (ko)ewolucji
Autor: Ewa Stańczyk-Hugiet


Wykorzystanie metody DEMATEL w budowaniu konkurencyjności
Autor: Łukasz Wawrzynek


Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech
Autor: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Management Forum, nr 4

Management Forum 4

Grzegorz Bełz, Adela Barabasz

 

Reformy corporate governance po kryzysie finansowym
Autor: Maria Aluchna


Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu
Autor: Beata Skowron-Mielnik


Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y
Autor: Maria W. Kopertyńska, Krystyna Kmiotek


Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu
Autor: Katarzyna Gadomska-Lila


Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Autor: Maja Sajdak


Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań
Autor: Joanna Kacała, Andrzej Michaluk

Management Forum, nr 3

Management Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

 

Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości
Autor: Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak, Kazimiera Graca


Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji
Autor: Kazimierz Jaremczuk


Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza
Autor: Agnieszka Ignyś


Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana
Autor: Elżbieta Kowalczyk


Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian
Autor: Beata Krawczyk-Bryłka


Nowa usługa serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przykład dobrych praktyk w obszarze innowacji
Autor: Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Michał Zadwórny, Bartosz Klinowski

Management Forum, nr 2

Management Forum 2

Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic

 

Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw – społeczna efektywność organizacji
Autor: Przemysław Zbierowski


Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji
Autor: Piotr Kordel


Badania uniwersyteckie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych
Autor: Małgorzata Wachowska


Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu
Autor: Arkadiusz Kawa


Zarys modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem reputacji
Autor: Ewa Głuszek


Identyfikacja i kształtowanie kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami jako mechanizm zapewnienia doskonałości w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
Autor: Małgorzata Dolata

Management Forum, nr 1

Management Forum 1

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

 

Między ideałem a realnością, czyli w poszukiwaniu doskonałości
Autor: Adela Barabasz


Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji
Autor: Elżbieta Chwalibóg


Doskonałość jako źródło porażek organizacji
Autor: Szymon Cyfert


Problem jakości w kształtowaniu poziomu doskonałości w zarządzaniu projektami IT
Autor: Aleksy Strzelczyk


Liczby, dane, fakty – czyli przewaga metodyk w doskonaleniu organizacji
Autor: Łukasz Wawrzynek


Mierniki efektywności form podnoszenia kompetencji pracowników wraz z uwzględnieniem ich występowania w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku
Autor: Joanna Żukowska

Management Forum

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: vol. 5, no. 3
e-ISSN: 2392-0025
Ilość stron: 51
Format: B5

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Analiza potencjału rozwojowego organizacji w aspekcie zależności między pracą zespołową, dzieleniem się wiedzą a innowacjami zespołowymi / Analysis of development potential of an organisation in the aspect of relationship between teamwork, knowledge sharing and team innovations
Autor: Szymon Jopkiewicz, Monika Stelmaszczyk


Sieć wartości w handlu elektronicznym / Value network in e-commerce
Autor: Arkadiusz Kawa


Opinia polskich pracowników na temat współpracujących z nimi imigrantów z Ukrainy na przykładzie Otto Workforce Polska / The opinion of Polish workers concerning cooperation with immigrant workers from Ukraine on the example of Otto Workforce Polska
Autor: Teresa Kupczyk, Joanna Przemyślańska-Włosek


Uczestnictwo w sieci jako czynnik wzrostu innowacyjności i droga ku elastycznej organizacji / Participation in the network as an innovation growth factor and the way towards a flexible organization
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Znaczenie relacji międzyorganizacyjnych w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw – aspekt innowacyjny / Importance of interorganizational relationships in the business models of Polish enterprises − innovative aspect
Autor: Marian Oliński


Metaforycznie o samoodnawianiu ekosystemu biznesu / Metaphorically about ecosystem’s self renewal
Autor: Sylwia Stańczyk


Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego / Introduction to the essence recognition of action system strategic potential
Autor: Hubert Witczak