Management Forum

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2018
Numer wydania: vol. 6, no. 4
e-ISSN: 2392-0025
Ilość stron: 51
Format: B5

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wykorzystanie zmodyfikowanego algorytmu Fruchtermana–Reingolda w celu identyfikacji potencjalnych brokerów w sieci organizacyjnej / Using modified Fruchterman–Reingold algorithm in the process of potential brokers identification in the organisational network
Autor: Piotr Andrzejak


Usprawnienie procesu gospodarczego metodą mapowania – studium przypadku / Streamlining the economic process using the mapping method – a case study
Autor: Marzena Bagińska


Znaczenie i efekty wirtualizacji w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach / Impact and role of virtualization in implementing personal function in enterprises
Autor: Marcin Gołembski


Efekt sieciowy w wymiarze zaangażowania w organizacji sektora usług zdrowotnych / Network effect in the context of commitment in the organization of the health services sector
Autor: Szymon Jopkiewicz


Czynniki optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych / Optimization factors of permanent and temporary staff structure
Autor: Beata Skowron-Mielnik, Dariusz Prokop, Grzegorz Wojtkowiak


Entrepreneurial orientation and performance in the context of market dynamism: similarities and differences between Polish and Bulgarian companies / Orientacja przedsiębiorcza i wyniki w kontekście dynamizmu rynku: podobieństwa i odmienności między polskimi i bułgarskimi przedsiębiorstwami
Autor: Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska


Obowiązki kierownika projektu – analiza text mining / Responsibilities of project manager – text mining analysis
Autor: Marcin Wyskwarski