Archives
Analiza potencjału rozwojowego organizacji w aspekcie zależności między pracą zespołową, dzieleniem się wiedzą a innowacjami zespołowymi / Analysis of development potential of an organisation in the aspect of relationship between teamwork, knowledge sharing and team innovations
Autor: Szymon Jopkiewicz, Monika Stelmaszczyk


Sieć wartości w handlu elektronicznym / Value network in e-commerce
Autor: Arkadiusz Kawa


Opinia polskich pracowników na temat współpracujących z nimi imigrantów z Ukrainy na przykładzie Otto Workforce Polska / The opinion of Polish workers concerning cooperation with immigrant workers from Ukraine on the example of Otto Workforce Polska
Autor: Teresa Kupczyk, Joanna Przemyślańska-Włosek


Uczestnictwo w sieci jako czynnik wzrostu innowacyjności i droga ku elastycznej organizacji / Participation in the network as an innovation growth factor and the way towards a flexible organization
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Znaczenie relacji międzyorganizacyjnych w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw – aspekt innowacyjny / Importance of interorganizational relationships in the business models of Polish enterprises − innovative aspect
Autor: Marian Oliński


Metaforycznie o samoodnawianiu ekosystemu biznesu / Metaphorically about ecosystem’s self renewal
Autor: Sylwia Stańczyk


Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego / Introduction to the essence recognition of action system strategic potential
Autor: Hubert Witczak
Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wstęp


Procesowy model odnowy przedsiębiorstwa
Autor: Grzegorz Bełz, Jan Skalik


Model procesu odnowy organizacyjnej
Autor: Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz


Proces odnowy organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań
Autor: Łukasz Wawrzynek


Procesy przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawa odnowy organizacyjnej
Autor: Wojciech Dyduch


Luz organizacyjny jako potencjał odnowy organizacyjnej
Autor: Bartłomiej J. Gabryś, Mariusz Bratnicki


Odnowa strategiczna. Deliberacje przedstrategiczne
Autor: Rafał Krupski


Być albo nie być? Odnowa strategiczna z perspektywy ewolucyjnej
Autor: Ewa Stańczyk-Hugiet


Innowacyjność i jej rola w inicjowaniu procesów odnowy organizacyjnej
Autor: Maciej Zastempowski


Potencjał procesów odnowy przedsiębiorstw – perspektywa psychologiczna
Autor: Adela Barabasz


Odnowa modelu biznesu
Autor: Tadeusz M. Falencikowski


Kultura i przywództwo w organizacji jako potencjał procesów odnowy organizacyjnej
Autor: Katrzyna Gadomska-Lila


Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej
Autor: Rafał Mrówka, Mikołaj Pindelski


Spojrzenie na odnowę strategiczną z punktu widzenia długowieczności organizacji
Autor: Jarosław Karpacz, Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz


Negocjacje dla odnowy organizacji
Autor: Andrzej Kozina


Uczestnictwo w sieci międzyorganizacyjnej – katalizator czy bariera w procesach odnowy strategicznej?
Autor: Janusz Marek Lichtarski


Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej
Autor: Agnieszka Zakrzewska-BielawskaManagement Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości
Author: Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak, Kazimiera Graca


Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji
Author: Kazimierz Jaremczuk


Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza
Author: Agnieszka Ignyś


Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana
Author: Elżbieta Kowalczyk


Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian
Author: Beata Krawczyk-Bryłka


Nowa usługa serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przykład dobrych praktyk w obszarze innowacji
Author: Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Michał Zadwórny, Bartosz Klinowski