ArchiwumWykorzystanie zmodyfikowanego algorytmu Fruchtermana–Reingolda w celu identyfikacji potencjalnych brokerów w sieci organizacyjnej / Using modified Fruchterman–Reingold algorithm in the process of potential brokers identification in the organisational network
Autor: Piotr Andrzejak


Usprawnienie procesu gospodarczego metodą mapowania – studium przypadku / Streamlining the economic process using the mapping method − a case study
Autor: Marzena Bagińska


Znaczenie i efekty wirtualizacji w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach / Impact and role of virtualization in implementing personal function in enterprises
Autor: Marcin Gołembski


Efekt sieciowy w wymiarze zaangażowania w organizacji sektora usług zdrowotnych / Net-work effect in the context of commitment in the organization of the health services sector
Autor: Szymon Jopkiewicz


Czynniki optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych / Optimization factors of permanent and temporary staff structure
Autor: Beata Skowron-Mielnik, Dariusz Prokop, Grzegorz Wojtkowiak


Czynniki optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych / Optimization factors of permanent and temporary staff structure
Autor: Beata Skowron-Mielnik, Dariusz Prokop, Grzegorz Wojtkowiak


Entrepreneurial orientation and performance in the context of market dynamism: similarities and differences between Polish and Bulgarian companies / Orientacja przedsiębiorcza i wyniki w kontekście dynamizmu rynku: podobieństwa i odmienności między polskimi i bułgarskimi przedsiębiorstwami
Autor: Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska


Obowiązki kierownika projektu – analiza text mining / Responsibilities of project manager – text mining analysis
Autor: Marcin Wyskwarski
Analiza potencjału rozwojowego organizacji w aspekcie zależności między pracą zespołową, dzieleniem się wiedzą a innowacjami zespołowymi / Analysis of development potential of an organisation in the aspect of relationship between teamwork, knowledge sharing and team innovations
Autor: Szymon Jopkiewicz, Monika Stelmaszczyk


Sieć wartości w handlu elektronicznym / Value network in e-commerce
Autor: Arkadiusz Kawa


Opinia polskich pracowników na temat współpracujących z nimi imigrantów z Ukrainy na przykładzie Otto Workforce Polska / The opinion of Polish workers concerning cooperation with immigrant workers from Ukraine on the example of Otto Workforce Polska
Autor: Teresa Kupczyk, Joanna Przemyślańska-Włosek


Uczestnictwo w sieci jako czynnik wzrostu innowacyjności i droga ku elastycznej organizacji / Participation in the network as an innovation growth factor and the way towards a flexible organization
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Znaczenie relacji międzyorganizacyjnych w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw – aspekt innowacyjny / Importance of interorganizational relationships in the business models of Polish enterprises − innovative aspect
Autor: Marian Oliński


Metaforycznie o samoodnawianiu ekosystemu biznesu / Metaphorically about ecosystem’s self renewal
Autor: Sylwia Stańczyk


Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego / Introduction to the essence recognition of action system strategic potential
Autor: Hubert Witczak
Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wstęp


Procesowy model odnowy przedsiębiorstwa 
Autor: Grzegorz Bełz, Jan Skalik


Model procesu odnowy organizacyjnej 
Autor: Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz


Proces odnowy organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań 
Autor: Łukasz Wawrzynek


Procesy przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawa odnowy organizacyjnej 
Autor: Wojciech Dyduch


Luz organizacyjny jako potencjał odnowy organizacyjnej 
Autor: Bartłomiej J. Gabryś, Mariusz Bratnicki


Odnowa strategiczna. Deliberacje przedstrategiczne 
Autor: Rafał Krupski


Być albo nie być? Odnowa strategiczna z perspektywy ewolucyjnej 
Autor: Ewa Stańczyk-Hugiet


Innowacyjność i jej rola w inicjowaniu procesów odnowy organizacyjnej 
Autor: Maciej Zastempowski


Potencjał procesów odnowy przedsiębiorstw – perspektywa psychologiczna 
Autor: Adela Barabasz


Odnowa modelu biznesu 
Autor: Tadeusz M. Falencikowski


Kultura i przywództwo w organizacji jako potencjał procesów odnowy organizacyjnej 
Autor: Katrzyna Gadomska-Lila


Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej 
Autor: Rafał Mrówka, Mikołaj Pindelski


Spojrzenie na odnowę strategiczną z punktu widzenia długowieczności organizacji 
Autor: Jarosław Karpacz, Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz


Negocjacje dla odnowy organizacji 
Autor: Andrzej Kozina


Uczestnictwo w sieci międzyorganizacyjnej – katalizator czy bariera w procesach odnowy strategicznej? 
Autor: Janusz Marek Lichtarski


Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej 
Autor: Agnieszka Zakrzewska-BielawskaManagement Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości
Author: Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak, Kazimiera Graca


Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji
Author: Kazimierz Jaremczuk


Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza
Author: Agnieszka Ignyś


Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana
Author: Elżbieta Kowalczyk


Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian
Author: Beata Krawczyk-Bryłka


Nowa usługa serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przykład dobrych praktyk w obszarze innowacji
Author: Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Michał Zadwórny, Bartosz Klinowski